Publikacje

Zespół naszej spółki to nie tylko doskonali praktycy, ale także pracownicy naukowi wykładający na wyższych uczelniach — stale publikujący w wielu periodykach naukowych.

Publikacje dr Marcina Zaborskiego
 • Porucznik „Tomasz” — Lechosław Roszkowski (1916 — 1948), „Palestra”, 1994, nr 12, s. 121–128.
 • „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, 1994, „Palestra”, 1995, nr 11–12, s. 173–175 [omówienie].
 • Glosa do postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z 27 kwietnia 1995 r.V Cz 322/95, „Palestra”, 1995, nr 11–12, s. 236–238.
 • Płk Marian Bartoń — karzące ramię sprawiedliwości ludowej, „Palestra”, 1996, nr 1–2, s. 110–116.
 • Prawo karne w okresie stalinizmu, „Studia Iuridica”, Warszawa 1995, tom 27, pod red. G. Rejmanowej, „Palestra”, 1996, nr 3–4, s. 210–217 [recenzja].
 • „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, 1995, „Palestra”, 1996, nr 11–12, s. 174–176 [omówienie].
 • Oni skazywali na śmierć… Szkolenie sędziów wojskowych w Polsce w latach 1944–1956, [w:] Backer R. (red.), Conelly J., Hübner P. (red.), Maj J., Ochinowski T., Stobiecki R., Zaborski M., Zybertowicz A., Żaryn J., Żebrowski L., Skryte oblicze systemu komunistycznego. U źródeł zła…, Warszawa 1997, s. 121–152.
 • Zbrodnia z kindersztubą, czyli przypadek sędziego ppłk. Jana Hryckowiana, „Palestra”, 1997, nr 1–2, s. 141–151.
 • Marek Kielasiński: ‘Raport o zabijaniu. Zbrodnie sądów wojskowych na Zamku Lubelskim’, „Palestra”, 1997, nr 11–12, s. 144–152 [recenzja].
 • Skład sądów wojskowych wg przepisów dekretu z 23 września 1944 r. ‘Prawo o ustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej, w: Dzieje wymiaru sprawiedliwości, pod red. T. Maciejewskiego, Koszalin 1999, s. 407–433.
 • Szkolenie sędziów nowego typu w Polsce Ludowej, część I: Średnie szkoły prawnicze, „Palestra”, 1998, nr 1–2, s. 79–92.
 • Szkolenie sędziów nowego typu w Polsce Ludowej, część II: Centralna Szkoła Prawnicza im. T. Duracza i Wyższa Szkoła Prawnicza im. T. Duracza, „Palestra”, 1998, nr 3–4, s. 105–110.
 • Szkolenie sędziów nowego typu w Polsce Ludowej, część III: Oficerska Szkoła Prawnicza, „Palestra”, 1998, nr 5–6, s. 131–141.
 • Szkolenie sędziów nowego typu w Polsce Ludowej, część IV: Fakultet Wojskowo — Prawniczy, „Palestra”, 1998, nr 7–8, s. 99–105.
 • Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944–1956, praca zbiorowa pod redakcją W. Kuleszy i A. Rzeplińskiego, „Palestra”, 2001, nr 3–4, s. 180–198 [recenzja].
 • Zarys ustroju i dziejów adwokatury polskiej, „Palestra”, 2003, nr 11–12, s. 56–70.
 • „Specjalne” sądy wojskowe w Polsce w latach 1944–1955 (Wojskowy Sąd PKP, Wojskowy Sąd KBW oraz Wojskowe Sądy Rejonowe), „Palestra”, 2004, nr 3–4, s. 161–171.
 • Zadania sądów wojskowych w Polsce w latach 1944–1956, „Palestra”, 2004, nr 7–8, s. 174–188.
 • Początki ludowego wymiaru sprawiedliwości w Łodzi — wybrane zagadnienia, [w:] Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi, red. J. Wróbel i J. Żelasko, Warszawa 2004, s. 11–4.
 • Zarys ustroju i dziejów adwokatury polskiej, [w:] 85 lat Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Zamek królewski w Warszawie, 10 grudnia 2003 r., Warszawa 2004, s. 48–59.
 • Ustrój sądów wojskowych w Polsce w latach 1944–1955, Lublin 2005 [ss. 274].
 • U źródeł sądownictwa państwa totalitarnego: zmiany ustroju sądownictwa w tzw. Polsce Lubelskiej (22 lipca 1944 — 31 grudnia 1944). Zarys problematyki, „Czasy Nowożytne”, tom XVIII–XIX/2005, s. 35–40.
 • Edward Grabowski, czyli od członka WKP(b) do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, „Palestra”, 2007, nr 11–12, s. 177–186.
 • ‘Cuius regio, eius palestra?’ Na drodze do adwokatury państwa totalitarnego. Przemiany ustrojowe adwokatury polskiej w latach 1944 — 1963, [w:] Cuius regio, eius religio? Publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin, wrzesień 2006, tom II, pod red. G. Górskiego, L. Ćwikły i M. Lipskiej, Lublin 2008, s. 427–456.
 • Witold Sawicki, w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. A. Dębińskiego, W. Sz. Staszewskiego i M. Wójcik, Lublin 2008, s. 457–469.
 • Niezawisłość sędziów sądów wojskowych w Polsce w latach 1944–1956, [w:] Wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej w Polsce i na Ukrainie w dobie przemian, red.: M. J. Gondek, A. Kosyło, R. Pelewicz, Tarnobrzeg–Łuck 2008, s. 287–349 i wersja skrócona w języku ukraińskim: s. 350–368.
 • (recenzja) Adam Lityński, Prawo Rosji i Związku Radzieckiego 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, „Palestra” 2010, nr 3, s. 186–191.
 • Nadzór pozamerytoryczny nad sądami wojskowymi w Polsce w latach 1944–1956. Zarys problematyki, [w:] Ius et usus.Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce i na Ukrainie, red. O. Juchymiuk i R. Pelewicz, Tarnobrzeg 2010, s. 190–221.
 • (recenzja) Małgorzata Materniak–Pawłowska, Adwokatura II Rzeczypospolitej. Zagadnienia prawno–ustrojowe, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2009, ss. 400, „Palestra”, 2010, nr 5–6, s. 184–206.
Publikacje Klaudii Błach-Morysińskiej
 • Reklama produktów leczniczych w świetle ustawodawstwa polskiego oraz Unii Europejskiej, Rzecznik Patentowy 1-2/2004/
 • Zasady swobodnego przepływu towarów i jej ograniczenia (ze szczególnym uwzględnieniem zakazu ograniczeń ilościowych i środków o podobnym skutku), Rzecznik Patentowy 3-4/2004.
 • Znaczenie orzeczeń Dassonville, Cassis i Keck dla zasady swobodnego przepływu towarów, Rzecznik Patentowy 3-4/2006.
 • Unieważnienie praw ochronnych na znaki towarowe – problemy intertemporalne, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Ocena podobieństwa znaków krótkich, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Szczególna ochrona znaków renomowanych, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Ochrona nazwy użytkownika internetu, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Ochrona praw podmiotowych wynikających z rejestracji renomowanego znaku towarowego – wykazanie podobieństwa oznaczeń, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Oznaczenie numeryczne na okładce czasopisma krzyżówkowego jako 
 oznaczenie mogące wprowadzić w błąd, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa z rejestracji wzoru 
 przemysłowego, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Rozdział poświęcony Polsce, w: Getting the Deal Through. Licenses, 2009 
 (wspólnie z A. Gołębiowską).
 • Jest jeszcze czas na blokadę adresu internetowego, Rzeczpospolita 24.11.2011.
 • Dobre przygotowanie do sądowego sporu o patent, w: Doradca dla firm. Ochrona własności intelektualnej. DGP ekstra, 15.12.2012 (wspólnie z M. Darowską).
 • Zasady zatrzymania celnego w Polsce i na Ukrainie, Rzeczpospolita, kwiecień 2012 (wspólnie z Oksaną Horban).
 • Rejestracja i ochrona znaków towarowych na Ukrainie, kwiecień 2012 (wspólnie z Oksaną Horban).
 • Jak to jest z wzorami przemysłowymi na Ukrainie, kwiecień 2012 (wspólnie z Oksaną Horban).